Al onze activiteiten
van dit jaar

Algemene ledenvergadering 16 september 2023

Opening
Vaststellen agenda
Ingekomen stukken
Notulen ledenvergadering 2022
Jaarverslag secretaris 2022
Financieel verslag penningmeester 2022
Verslag kascontrole commissie
Vaststellen fokkersdag 2024
Vaststellen club- en destrict shows 2023/2024
Rondvraag
Sluiting

Fokkersdag 16 september 2023

Nadere mededelingen volgen