Al onze activiteiten
van dit jaar

Jaarvergadering 16 september 2023

Opening
Vaststellen agenda
Ingekomen stukken
Notulen jaarvergadering 2021 / 2022
Jaar verslag secretaris 2021 en 2022
Financieel verslag 2021 / 2022
Verslag van de kascontrole commissie:
Benoeming Kascommissie
Bestuursverkiezing
Vaststellen Fokkersdag 2024
Vaststellen club- en districtsshows 2023/2024 N.V.T.
Voorstel club en districtshows 2024/2025
Aanpassing standaard New Hampshires (zie elders art. in clubblad)
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

Fokkersdag 16 september 2023

Ondanks het verbod op samenbrengen van dieren, gaat onze fokkersdag wel door.

10.00 Aanvang jaarvergadering.
12.30 Gezamenlijke maaltijd
13.30 Duurzame fokkerij workshop
15.30 Einde

Verdere informatie volgt in het clubblad van augustus a.s.

Het bestuur